ACORD ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII POPULARE CHINEZE ŞI GUVERNUL ROMÂNIEI PRIVIND PREVENIREA FURTULUI, SĂPĂTURILOR CLANDESTINE, IMPORTULUI ŞI EXPORTULUI ILICIT AL BUNURILOR CULTURALE
cri
2022/01/28

ACORD ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII POPULARE CHINEZE ŞI GUVERNUL ROMÂNIEI PRIVIND PREVENIREA FURTULUI, SĂPĂTURILOR CLANDESTINE, IMPORTULUI ŞI EXPORTULUI ILICIT AL BUNURILOR CULTURALE

Guvernul Republicii Populare Chineze şi Guvernul României, (denumite în continuare Părţi,) încrezătoare că prin continuarea cooperării culturale bilaterale în domeniul protecţiei  bunurilor culturale se vor intensifica relaţiile bilaterale, urmărindu-se astfel îndeplinirea misiunii de protejare a patrimoniului cultural al umanităţii;

Recunoscând că furtul, săpăturile clandestine şi importul şi exportul ilicit al bunurilor culturale au adus serioase ameninţări patrimoniului cultural al umanităţii;

De asemenea, recunoscând că Părţile au creat o bază solidă în ceea ce priveşte cooperarea bilaterală în domeniul prevenirii furtului, săpăturilor clandestine, importului şi exportului ilicit al bunurilor culturale;

Luând în considerare prevederile Convenţiei UNESCO privind măsurile pentru interzicerea şi stoparea importului, exportului şi transferului ilicit al bunurilor culturale, inclusiv definiţia termenului de bun cultural (semnată la Paris, în 1970);

Având în vedere prevederile Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal (semnată la Roma, în 1995);

Au convenit următoarele:

Articolul 1

1.Părţile sunt de acord să colaboreze în ceea ce priveşte adoptarea unor măsuri preventive, obligatorii şi de remediere care să combată practicile ilegale referitoare la furtul, săpăturile clandestine, importul, exportului şi transferul ilicit al bunurilor culturale, în concordanţă cu responsabilităţile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia lor internă, precum şi de Convenţia UNESCO privind măsurile pentru interzicerea şi stoparea importului, exportului şi transferului ilicit al bunurilor culturale (1970).

2.Bunurile culturale menţionate în acest Acord, precum şi furtul, săpăturile clandestine şi importul, exportul şi transferul ilicit vor fi definite pentru Republica Populară Chineză şi pentru România în conformitate cu legile şi regulamentele celor două ţări.

3.Divergenţele apărute în legătură cu diferenţele între prevederile legislaţiei din cele două ţări în domeniul furtului, săpăturilor clandestine, importului, exportului şi transferului ilicit al bunurilor culturale care vizează implementarea prevederilor prezentului Acord, vor fi soluţionate, pe cale amiabilă, de către instituţiile competente ale celor două Părţi.

Articolul 2

1.Pentru implementarea efectivă a acestui Acord, Părţile vor desemna Administraţia de Stat pentru Patrimoniu Cultural din Republica Populară Chineză şi Ministerul Culturii al României drept responsabile pentru cooperarea bilateral în domeniul prevenirii furtului, săpăturilor clandestine, importului, exportului şi transferului ilicit al bunurilor culturale. Cooperarea culturală va include implementarea prevederilor Convenţiei UNESCO privind măsurile pentru interzicerea şi stoparea importului, exportului şi transferului ilicit al bunurilor culturale (1970).

2. Administraţia de Stat pentru Patrimoniu Cultural din Republica Populară Chineză şi Ministerul Culturii din România vor desemna organizaţii specifice ale celor două Părţi, responsabile pentru activitatea concretă pentru cooperarea bilaterală în ceea ce priveşte prevenirea furtului, săpăturilor clandestine, importului, exportului şi transferului ilicit al bunurilor culturale. Aceste organizaţii ale Părţilor vor stabili modalităţile folosite pentru o comunicare rapidă.

Articolul 3

1. Pentru atingerea obiectivelor urmărite prin prezentul Acord, Părţile vor face schimb de informaţii. Acestea vor include următoarele aspecte:

A. Legile şi regulamentele privind protecţia bunurilor culturale, în special cele referitoare la prevenirea furtului, săpăturilor clandestine şi importului, exportului şi transferului ilicit al bunurilor culturale, precum şi la politicile şi măsurile relevante asumate de către autorităţi;

B. Baze de date privind bunurile culturale, incluzând artefacte arheologice, interzise de la export;

C. Procedurile de autorizare a exportului bunurilor culturale;

D. Informaţii privind instituţiile implicate în protecţia şi conservarea bunurilor culturale;

E. Informaţii privind descoperirea unor artefacte subterane şi descoperirile arheologice;

F. Proceduri de bază privind tranzacţionarea bunurilor culturale;

G. Tendinţele de furt, săpături clandestine şi importul şi exportul ilicit de bunuri culturale.

2. Informaţiile menţionate mai sus vor fi actualizate periodic.

Articolul 4

Părţile vor intensifica schimburile şi pregătirea personalului în domeniul prevenirii furtului şi săpăturilor clandestine, importului şi exportului ilicit al bunurilor culturale, în special în domeniul managementului siguranţei, administrării importului şi exportului bunurilor culturale, controlului schimbului de bunuri culturale, elaborării de legi conexe, colectării de informaţii şi coordonării  privind tematicile internaţionale referitoare la bunurile culturale.

Articolul 5

Instituţiile relevante ale Părţilor, desemnate conform prevederilor Articolului 2, vor soluţiona, prin intermediul consultării, problemele privind cheltuielile apărute pe perioada implementării prezentului Acord şi compensaţiile rezonabile pentru restituirea bunurilor culturale achiziţionate în urma furtului, săpăturilor clandestine sau importului şi exportului ilicit.

Articolul 6

1. Părţile vor consolida cooperarea pentru creşterea gradului de conştientizare a publicului larg, a muzeelor şi a altor organizaţii culturale cu privire la ameninţările reprezentate de furtul, săpările clandestine, importul şi exportul ilicit de bunuri culturale pentru comunitatea internaţională, vor întări cooperarea cu organizaţiile care au ca scop punerea în aplicare a Convenţiilor UNESCO relevante, în coordonarea relaţiilor culturale cu state terţe.

2. Părţile se vor informa reciproc în cazul apariţiei pe piaţa culturală internaţională a unor bunuri care le aparţin de drept şi care au fost sustrase ilegal şi vor face schimb de informaţii privind evaluarea, înregistrarea, recuperarea şi returnarea bunurilor culturale pierdute, atunci când vor întreprinde investigaţii relevante.

Articolul 7

Părţile vor crea un mecanism de consultare periodică pentru rezolvarea problemelor care pot apărea în procesul de implementare a acestui Acord şi pentru elaborarea unor planuri pentru cooperarea viitoare.

Articolul 8

1. Acest Acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care Părţile îşi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

2. Prezentul Acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci (5) ani şi va fi prelungit automat pentru perioade de câte cinci (5) ani, cu excepţia situaţiei în care una dintre Părţi va notifica în scris celeilalte Părţi, cu cel puţin şase (6) luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate iniţiale sau extinse a Acordului, intenţia sa de a-l denunţa. Efectele denunţării se produc în termen de şase (6) luni de la primirea notificării.

Semnat în București la data de 17, ianuarie, 2020 în două exemplare originale, fiecare în limbile chineză, română şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

                                       

Pentru                                     Pentru

Guvernul Republicii Populare Chineze         Guvernul României

Jiang Yu                                   Bogdan Gheorghiu    

(Semnătura)                                (Semnătura)


Copyright © 2013, Secretariat for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries
Address: No. 2, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing, 100701 E-mail:china_ceec@mfa.gov.cn FAX:86-10-65962554